Hvad er hørelære?

Hørelære - skærp dine evner til at lytte og blive en bedre musiker!

Hørelære er processen med at forbinde musikteori (noter, intervaller, akkorder, skalaer, melodier osv.) med de lyde, vi hører. Det er med andre ord at opbygge en bro mellem musikkens sprog og de lyde, der bestemmes af dette sprog.
Jo mere vi træner vores øre i at se denne forbindelse, jo bedre bliver vi til at spille musik, fordi vi lærer at forstå, hvad vi spiller og at forudse musikalske strukturer.

Hvem har brug for træning af gehør?

The short answer is all musicians. Both beginners and professionals need to keep their ear in shape in order to know what they (and others for that matter) are playing and to anticipate what they are about to play. This is why ear training is a mandatory course in about 99.9% of all music schools, conservatories and general music courses around the world.

The main focus of ear training being the development of aural skills, the training sessions mainly involve identifying sounds by ear and naming them, transcribing them, playing them back, singing them or, at more advanced levels, improvising upon them according to harmonic rules.

In many music schools, ear training includes the use of solfege syllables (movable-Do system), which puts recognition skills into a tonal context. Singing is also widely spread, as there is a direct connection between hearing correctly and singing accurately (e.g. most singers with poor pitch accuracy have simply bad aural skills).

Det korte svar er: alle musikere. Både begyndere og fagfolk skal holde deres øre i form for at vide, hvad de (og andre for den sags skyld) spiller og for at kunne forudse, hvad de skal spille "om lidt".
Det er derfor hørelære er et obligatorisk kursus på omkring 99,9% af alle musikskoler, konservatorier og generelle musikkurser rundt om i verden.

Hørelærens hovedfokus er udviklingen af ​​"evnen til at lytte og forstå", og træningsforløbene omfatter primært at identificere lyde ved hjælp af øret og navngive dem, transkribere dem, afspille dem og synge dem. Og på mere avancerede niveauer at improviserer dem efter harmoniske regler.

I mange musikskoler omfatter hørelæren brugen af ​​solfege stavelser (movable-Do system), som sætter lyttefærdigheder ind i en tonal kontekst. Sang er også meget anvendt, da der er en direkte forbindelse mellem at høre korrekt og synge præcist (eksempelvis har de fleste sangere, som synger lidt falsk, simpelthen ikke trænet nok hørelære).

Hvad indgår i hørelære?

Hørelære er studiet i...

Hvilke fordele er der ved hørelære?

Ear training is essential to...

Even if you are not planning to enroll at a music school, training your ear will widen your understanding and mastery of music as a whole, and will simply help you become a better musician.

Hørelære er afgørende for at kunne...

Selvom du ikke planlægger at tilmelde dig til en musikskole, vil træningen af dit øre øge din din forståelse for og beherskelse af musik som helhed, og du vil ganske simpelt blive en bedre musiker. 

Hørelære på den smarte måde: software

Ear training typically requires two persons to be efficient: one to ask questions, and one to answer them. The feedback you get on how you identify intervals, chords or scales is the key element to your progression. This is where computers come in very handy for ear training. The most efficient way to train your ear is ear training software.

Traditionel hørelære kræver typisk to personer at være effektiv: en til at stille spørgsmål, og en til at svare. Den feedback du får om hvordan, du identificerer intervaller, akkorder eller skalaer er nøgleelementet til din progression. Det er her, computeren er uhyre praktisk. Den mest effektive og billigste måde at træne øret på er med hørelære software.